CLB

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:
- het leren en studeren;
- de onderwijsloopbaan;
- de preventieve gezondheidszorg;
- het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB-team v.l.n.r. Eveline Vanneste (contactpersoon), Sofie Dewilde (psychologe), Viviane Azou (jeugdverpleegkundige), Marijke Lootens (jeugdarts), Kris Supply (CLB-directeur, psycholoog)

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.
Als de school aan het CLB vraagt om een leerlig te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat jij voldoende competent bent om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders.

De leerlingen van het Vrij Technisch Instituut behoren tot het werkgebied van het Vrij CLB Izegem. Het Vrij CLB Izegem is iedere werkdag open van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u (op donderdag tot 18.00u). Het centrum is open tijdens het herfst- en krokusverlof, de eerste en laatste normale werkdag van het kerstverlof en tijdens de grote vakantie tot 15 juli en vanaf 16 augustus. Meer informatie is terug te vinden op hun site.

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidend CLB bekomen.

Indien je van een school komt die wordt begeleid door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen (na 30 dagen) na de inschrijving bezorgd worden aan Vrij CLB Izegem. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. Als je dit niet wenst, moet jij – of je ouders als jij nog geen 12 jaar bent of niet competent geacht wordt om dit recht zelfstandig uit te oefenen – binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan je dit bekomen via het Vrij CLB Izegem. De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken, leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.
Jij en je ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: de begeleiding van leerplichtproblemen, collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen in verband met besmettelijke ziekten.Je ouders of jijzelf (vanaf 12 jaar) kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van je ouders.

Je kan alle contactgegevens van het CLB vinden op hun site.