GOK

Visietekst ‘GOK: diversiteit en leren’, VTI Izegem

Het VTI Izegem engageert zich om te leren omgaan met diversiteit in de alledaagse omgeving. Samenwerking in heterogene groepen wordt hierbij als een belangrijke bekwaamheid gezien.

o Omgaan met diversiteit in een veranderende pluriforme samenleving We leren hoe fair en rechtvaardig om te gaan met diversiteit en conflicten. Jongeren moeten leren ontdekken dat mensen van verschillende pluimage toch heel goed samen problemen kunnen oplossen door op een respectvolle en reflectieve manier om te gaan met onderling verschillende mensen en met de organisaties en verbanden waar ze bij willen horen. Daarom zorgen we ervoor dat dialoog en betekenisvol leren centraal staan.

o Scheppen van gelijke leerkansen We scheppen gelijke leerkansen door krachtige, heterogene leeromgevingen die participatie, interactie, betekenisgericht leren, levensechte contexten en zelfsturing mogelijk maken. Leraren die voldoende variëren in lesstijl en werkvormen slagen er beter in de voorraad aan kennis en vaardigheden van leerders uit sociaalzwakke groepen te ontsluiten en te benutten. Een veelheid aan ervaringen, gezichtspunten, leerbronnen en leerstijlen in een groep lerenden, is een verrijkend gegeven. We ontwikkelen een basishouding waarin we ten aanzien van ‘afwijkende’ opvattingen, overtuigingen, identificaties en levensvormen niet uitgaan van ‘ons grote gelijk’, maar ernaar streven via dialoog en onderhandeling verschillende, mogelijk tegenstrijdige perspectieven op leren en opvoeding met elkaar te verenigen en op grond daarvan gezamenlijke afspraken te maken zodat kinderen tot meer en beter leren kunnen komen en beter met diversiteit kunnen omgaan.

Hoe proberen we dit? Door om te gaan met diversiteit op drie niveaus:

o Omgaan met diversiteit bij leerlingen

                      1. Zorgen voor voldoende variatie in het onderwijsaanbod

                      2. De diversiteit niet te ver zoeken

                      3. Zorgen voor voldoende interactiviteit bij (tussen) leerlingen

o Omgaan met diversiteit als leerkrachtencompetentie

                      1. Diversiteit waarnemen in de klas, op school en daarbuiten

                      2. Diversiteit op een positieve manier benaderen

                      3. Kinderen en jongeren begeleiden tot kwaliteitsvolle interactie met elkaar en met anderen

                      4. Diversiteit integreren in het totale onderwijsleerproces van kinderen en jongeren

                      5. Goed omgaan met de diversiteit van collega’s, ouders en externe partners

                      6. De eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en ernaar handelen

o Omgaan met diversiteit als school

                      1. Omgaan met diversiteit als competentie bij alle leerlingen en leerkrachten van de school nastreven

                      2. Pedagogische en didactische voorwaarden invullen voor een effectieve diversiteitaanpak op klas- en schoolniveau

                      3. De school uitbouwen als een interactieve en lerende organisatie

                      4. Streven naar een diverse samenstelling van alle geledingen in de school

                      5. De school als leer- en leefomgeving een plaats geven binnen een breed netwerk van partners